Právomoci prezidenta SR

Aké právomoci má prezident Slovenskej republiky? Čo všetko môže urobiť prezident SR a čo naopak mu ústava nedovoľuje? Nižšie nájdete všetky kompetencie hlavy štátu.

Čaká nás prvé kolo prezidentských volieb. Súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi sa končí funkčné obdobie v júni 2019, po zvolení bude inaugurovaný jeho nový nástupca. Aké právomoci má prezident na Slovensku? Má zmysel zúčastniť sa volieb?

Právomoci prezidenta SR a jeho kompetencie podľa Ústavy SR

V čl. 102 Ústavy SR sú vymenované jeho právomoci. Asi laikom najznámejšou právomocou je odpúšťať a zmierňovať tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládzať odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie (hromadná milosť). Ďalším dôležitým oprávnením prezidenta je podpisovanie zákonov prezidentom s tým, že zákon, ktorý mu bol daný na podpis môže vrátiť s pripomienkami do 15 dní od doručenia takéhoto zákona. Ak v takomto prípade Národná rada SR opätovne schváli prezidentom vrátený zákon (avšak tu je na schválenie zákona potrebná nadpolovičná väčšinu všetkých poslancov, t. j. 76 poslancov – na schválenie zákona, ktorý nebol vrátený prezidentom stačí nadpolovičná väčšina prítomných poslancov), prezident ho musí podpísať. Prezident je okrem toho hlavným veliteľom ozbrojených síl SR a zastupuje SR navonok. Medzi ďalšie právomoci prezidenta SR patrí najmä:

 • zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy
 • vymenúva veľvyslancov
 • zvoláva ustanovujúcu schôdzu parlamentu po voľbách
 • môže rozpustiť parlament, ak v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády neschváli jej programové vyhlásenie
 • vymenúva a odvoláva premiéra a ďalších členov vlády
 • vymenúva vyšších štátnych funkcionárov v prípadoch, keď to ustanoví zákon
 • vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vysokoškolských profesorov
 • vymenúva a povyšuje generálov
 • je hlavným veliteľom ozbrojených síl
 • vypovedá vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady, alebo ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv podpísaných Slovenskou republikou
 • môže na návrh vlády vyhlásiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie
 • udeľuje individuálne milosti alebo amnestie
 • vyhlasuje referendum
 • podpisuje zákony schválené parlamentom
 • parlamentu ich môže vrátiť aj s pripomienkami
 • v parlamente vystupuje so správami o stave republiky
 • môže si od vlády vyžiadať informácie pre plnenie svojich úloh
 • vymenúva sudcov a zároveň vymenúva a odvoláva funkcionárov Ústavného súdu
 • vymenúva a odvoláva predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady

Len reprezentatívna funkcia prezidenta?

Napriek všetkým týmto právomociam prezidenta SR sa jeho pozícia pri reálnej deľbe moci javí byť skôr reprezentatívna. Ako hlava štátu by to mala byť osobnosť, človek, ktorý má skúsenosti. Svojim pôsobením môže výrazným spôsobom meniť atmosféru fungovania ústavných orgánov. Na zasadnutiach Národnej rady môže vystupovať so svojimi správami o stave republiky. Váhou svojej funkcie a svojou legitimitou môže ovplyvňovať rozhodnutia Národnej rady či vlády. S ústavnými orgánmi by mal úzko spolupracovať. Hoci sa jeho právomoci môžu zdať z veľkej časti len formálne, môže mať napriek tomu výrazný vplyv na fungovanie štátu. Ostáva veriť, že nový prezident bude rešpektovanou osobnosťou, ktorá bude tým prostriedkom rovnováhy a správneho vyvažovania.


Prusák, J. 1993. Kapitoly z teórie štátu a práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PF UK, 1993. 353 s. ISBN 80- 7160-057-1. s.116

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v aktuálnom znení